အိမ်သုံး အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု စျေးနှုန်းများ

မိသားစု အိမ်သုံး အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု

Stream Net မြန်နှုန်းမြင့် ဖိုက်အင်တာနက် လိုင်းများကို စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် အောက်ပါမြို့များတွင် တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

2525Mbps

Stream Net

မြန်နှုန်းမြင့် ဖိုက်ဘာ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု

25 Mpbs

 ၁ လစာ             - ၄၁၆၀၀၀ ကျပ်

၂ လစာ ကြိုတင် - ၈၂၀၀၀ ကျပ်

၃ လစာ ကြိုတင် - ၁၂၁၅၀၀ ကျပ်

၆ လစာ  ကြိုတင် - ၂၃၆၅၀၀ ကျပ်

၉ လစာ  ကြိုတင် - ၃၄၅၀၀၀ ကျပ်

၁၂ လစာကြိုတင် - ၄၆၀၀၀၀ ကျပ်

3030Mbps

Stream Net

မြန်နှုန်းမြင့် ဖိုက်ဘာ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု

30 Mpbs

 ၁ လစာ             - ၄၇၀၀၀ ကျပ်

၂ လစာ ကြိုတင် - ၉၃၀၀၀ ကျပ်

၃ လစာ ကြိုတင် - ၁၃၈၀၀၀ ကျပ်

၆ လစာ  ကြိုတင် - ၂၆၉၅၀၀ ကျပ်

၉ လစာ  ကြိုတင် - ၃၉၉၃၀၀ ကျပ်

၁၂ လစာကြိုတင် - ၅၂၅၀၀၀ ကျပ်

440Mbps

Stream Net

မြန်နှုန်းမြင့် ဖိုက်ဘာ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု

40 Mpbs

 ၁ လစာ             - ၅၆၅၀၀ ကျပ်

၂ လစာ ကြိုတင် - ၁၁၁၈၀၀ ကျပ်

၃ လစာ ကြိုတင် - ၁၆၄၀၀၀ ကျပ်

၆ လစာ  ကြိုတင် - ၃၂၂၀၀၀ ကျပ်

၉ လစာ  ကြိုတင် - ၄၇၈၀၀၀ ကျပ်

၁၂ လစာကြိုတင် - ၆၃၀၀၀၀ ကျပ်

5050Mbps

Stream Net

မြန်နှုန်းမြင့် ဖိုက်ဘာ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု

50 Mpbs

 ၁ လစာ             - ၆၆၂၀၀ ကျပ်

၂ လစာ ကြိုတင် - ၁၃၁၅၀၀ ကျပ်

၃ လစာ ကြိုတင် - ၁၈၆၀၀၀ ကျပ်

၆ လစာ  ကြိုတင် - ၃၇၄၅၀၀ ကျပ်

၉ လစာ  ကြိုတင် - ၅၅၇၀၀၀ ကျပ်

၁၂ လစာကြိုတင် - ၇၃၆၀၀၀ ကျပ်

6060Mbps

Stream Net

မြန်နှုန်းမြင့် ဖိုက်ဘာ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု

60 Mpbs

 ၁ လစာ             - ၇၆၈၀၀ ကျပ်

၂ လစာ ကြိုတင် - ၁၅၃၀၀၀ ကျပ်

၃ လစာ ကြိုတင် - ၂၃၀၀၀၀ ကျပ်

၆ လစာ  ကြိုတင် - ၄၅၃၅၀၀ ကျပ်

၉ လစာ  ကြိုတင် - ၆၇၀၀၀၀ ကျပ်

၁၂ လစာကြိုတင် - ၈၈၀၀၀၀ ကျပ်

7070Mbps

Stream Net

မြန်နှုန်းမြင့် ဖိုက်ဘာ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု

30 Mpbs

 ၁ လစာ             - ၈၇၅၀၀ ကျပ်

၂ လစာ ကြိုတင် - ၁၇၇၀၀၀ ကျပ်

၃ လစာ ကြိုတင် - ၂၆၂၀၀၀ ကျပ်

၆ လစာ  ကြိုတင် - ၅၁၈၀၀၀ ကျပ်

၉ လစာ  ကြိုတင် - ၇၆၅၀၀၀ ကျပ်

၁၂ လစာကြိုတင် - ၁၀၁၂၀၀၀ ကျပ်

8080Mbps

Stream Net

မြန်နှုန်းမြင့် ဖိုက်ဘာ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု

30 Mpbs

 ၁ လစာ             - ၉၈၂၀၀ ကျပ်

၂ လစာ ကြိုတင် - ၁၉၉၀၀၀ ကျပ်

၃ လစာ ကြိုတင် - ၂၉၅၀၀၀ ကျပ်

၆ လစာ  ကြိုတင် - ၅၈၄၀၀၀ ကျပ်

၉ လစာ  ကြိုတင် - ၈၆၇၀၀၀ ကျပ်

၁၂ လစာကြိုတင် - ၁၁၄၃၀၀၀ ကျပ်

100100Mbps

Stream Net

မြန်နှုန်းမြင့် ဖိုက်ဘာ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု

30 Mpbs

 ၁ လစာ             - ၁၁၇၃၀၀ ကျပ်

၂ လစာ ကြိုတင် - ၂၃၅၀၀၀ ကျပ်

၃ လစာ ကြိုတင် - ၃၅၄၀၀၀ ကျပ်

၆ လစာ  ကြိုတင် - ၇၀၃၀၀၀ ကျပ်

၉ လစာ  ကြိုတင် - ၁၀၄၄၀၀၀ ကျပ်

၁၂ လစာကြိုတင် - ၁၃၈၀၀၀၀ ကျပ်

Address

Made with by StreamNet Co.,ltd 2023. All Rights Reserved